Fornærmelser

Å fornærme betyr å krenke eller støte noen, bevisst eller ubevisst. Hvordan man fornærmer noen er kulturelt betinget og varierer fra land til land. Sosiale normer og konvensjoner er sterkt forankret i tradisjon og kultur og varierer også mellom aldersgrupper.

Det sies at Norge er et av verdens mest konforme land. Å være konform betyr å innordne seg etter de normer og regler som finnes innad i en gruppe. Motivet er et ønske om å unngå å støte eller fornærme andre mennesker i gruppen. Det er en form for sosial påvirkning der gitte normer bestemmer adferd og handling, og om man bryter disse normene kan man oppleve å bli utstøtt fra gruppen eller fellesskapet.

Vi har en høyere sosial straff enn mange andre land i verden og er generelt sett redde for å gjøre ”feil” eller noe som avviker fra normen. Norge har vært et lite bygdesamfunn i mange år og samfunnet er gjennomsiktig. Med fjell og fjorder som geografiske hindre, har det tradisjonelt vært mange små lokalsamfunn hvor alle kjenner naboen. Nordmenn har levd livene sine tett på hverandre og egne koder og normer har utviklet seg over tid, og disse sitter igjen i flere generasjoner.

Tabuer

Fornærmelser henger ofte tett sammen med bruk av tabuer. Eksempel på tabuer kan være å snakke nedsettende om andre mennesker på bakgrunn av kjønn, seksualitet, kultur, hudfarge eller sykdom. Jo mer personlig en fornærmelse oppleves, jo mer støtende er den også. En fornærmelse kan også springe ut fra gode intensjoner dersom vedkommende ikke vet hvilke temaer som bør unngås i en gitt situasjon. På denne måten kan man ubevisst komme til skade å fornærme noen uten at man mener det. Dette er også en del av de uskrevne reglene og kodene man følger for å unngå å bli sosialt “straffet”.

Fornærmelser og banneord

Banneord er kanskje det vi kjenner best når vi skal fornærme noen. Banneord underbygger kraften i budskapet. De vanligste banneordene kommer fra religion, som bygger på religiøse forestillinger om gud, himmel og helvete.

Seksuelt ladede banneord er også effektive og mye brukt som fornærmelser. Seksuelle banneord er ofte eksplisitte og tabubelagte. Å fornærme noens mor eller far er også populært, og ikke minst å henvise til ekskrementer og alt som rører seg i underlivsområdet. Fornærmelsene blir mer kreative og langsøkte jo lenger nord man trekker i landet, og bannskap og fornærmelser i Nord-Norge er et kulturelt fenomen.

Det finnes også “dannede” måter å fornærme noen på hvor man bruker omskrevne versjoner av banneord som ikke direkte henspiller på religion, kjønn, kultur eller sex.

Å fornærme noen i juridisk forstand

Å fornærme noen anses i det fleste tilfeller som galt, men det er et vidt begrep og har ingen konkret strafferamme. Innenfor juss snakker vi om ”den fornærmende”. I det norske språket er disse til forveksling like, men skal ikke forveksles med det mer uformelle begrepet som er forklart over. ”Den fornærmede” i juridisk forstand er en person som er blitt utsatt for en kriminell handling. Ifølge straffeprosesslovens paragraf 3 er en fornærmet enhver skadelidende i en straffesak.